Vang , tjnh thj nhu vay thoj , neu tjnh theo mat do thj ao nha em tha dc 1van con chjm thuong pham vj do sau trung bjnh mjn=1,4m . Cho sau nhat la 2,5m. Nhung em ko dam tha nhjeu vj ko tjm dc nguon thuc ăn thuong xuyen va o nhjem day ao nua .