m&igrave;nh cần biết vấn đề:<em><strong> sự ph&aacute;t triển của buồng trứng v&agrave; sẹ c&aacute;</strong></em>. <strong><em>Bộ NST</em></strong> của c&aacute;c lo&agrave;i thủy sản được nu&ocirc;i tại ĐBSCL, nhất l&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i được nu&ocirc;i chủ yếu!

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email: