Hây dà, ngộ thiệt là đau đầu, ngộ có nuôi mấy con ngân long mà sao cứ bỏ men vi sinh vô hồ cá là con cá nó bị nấm trắng. Ngộ làm thử 3 lần mà vẫn bị tình chạng giống nhau? Nị nào piết tại sao thì giúp cho ngộ với? Ngộ định dùng men vi sinh để khỏi phải chạy lọc nước vì chỗ của ngộ hay pị cúp điện lắm.

Làm ơn chỉ dùm ngộ.<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>