PHÂN CON LƯỜI dùng bón vãi thông thường hoặc bón bằng máy sẽ giảm được công và thời gian bón. Bón cho lúa 1 vụ chỉ bón 1 lần. So với phân viên dúi từ thế hệ F1 là viên nén NK cho đến F5 phải mất từ (2-2,5 giờ) mới dúi xong một sào bắc bộ 360 m2 , mật độ dúi 9 viên/ 1m2 dúi hàng cách hàng, ô cách ô. Trong khi đó PHÂN CON LƯỜI bón vãi thông thường chỉ mất 20 phút/ sào bắc bộ. Nếu dùng máy phun hạt chỉ mất từ 5-7 phút/ sào bắc bộ

Kỹ thuật

bón phân

So sánh thời gian bón

Áp dụng máy phun hạt phân viên nén, tiết kiệm công, áp dụng trên diện thích rộng


Diện tích áp dụng rộng hơn

Phân Viên Nén Mùa Vàng
<center>

<ins style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-2881661826821897" data-ad-slot="2652890255"></ins>
</center>